OSTALA NPK ĐUBRIVA

Fertil đubriva, zahvaljujući svojim svojstvima i brojnim formulacijama, omogućavaju postizanje visokih fertilizacionih, ali i ekonomskih efekata (uštede) u đubrenju najrazličitijih biljnih vrsta koje se gaje na zemljištima različitog nivoa snabdevenosti najvažnijim biogenim (NPK) makroelementima. Shodno nameni i vremenu primene, sadrže lakopristupačne, jonske oblike makroelemenata, koji se neposredno po rastvaranju usvajaju korenovim sistemom biljaka i ne ispiraju se lako iz zemljišta.

Fertilova NPK đubriva predstavljaju mešavine čvrstih komponenti, koje se specijalnim postupkom kompaktiranja sjedinjuju u homogene lomljene granule, koje sadrže deklarisane aktivne hranljive materije, u zavisnosti od formulacije koja se proizvodi i koju biljka potražuje za svoj rast i veće prinose. Đubriva proizvedena kompaktiranjem nisu podložna zgrudnjavanju i slepljivanju, jer se u procesu proizvodnje štite zauljivanjem specijalnim biorazgradivim sredstvima na bazi masnih amina. Ova karakteristika čini ih dugotrajnijim u odnosu na druga đubriva. Fertil đubriva nemaju ni problem sa segregacijom, a deklarisane aktivne materije nalaze se u svakoj granuli.

Registrovane formulacije:

Pored navedenih registrovanih formulacija đubriva, fabrika Fertil je u mogućnosti da proizvodi i specijalne formulacije po zahtevu kupca. Svi proizvodi se pakuju u PE vreće od 25 kg i u Big Bag vreće od 1000 kg. Gotov proizvod se paletizira i strečuje PE folijom da bi se zaštitio od atmosferskih uticaja.