NATURA 24 - NPK 5:24:16 +6%SO3

Đubrivo sa naglašenim fosforom:

Može se koristiti za đubrenje različitih biljnih vrsta, pre svega ozimih i jarih ratarskih (strna žita, kukuruz, suncokret, soja i dr.) i povrtarskih useva, koji se gaje na zemljištima sa manjim sadržajem lakopristupačnog fosfora.

Vreme primene:

U jesen pred osnovnu obradu zemljišta. Predsetveno (u proleće) ukoliko hranivo nije primenjeno pre osnovne obrade.

Količina primene:

200-500 kg/ha u zavisnosti od opšte plodnosti zemljišta (posebno od sadržaja lakopristupačnog fosfora), za potpunu ishranu fosforom i kalijumom, kao i za delimičnu ishranu azotom, adekvatnu za optimalno nicanje i razvoj biljaka do prihranjivanja.