NATURA 35 - NP 10:35 +12%SO3

Dvojnо NP đubrivо sa visokim sadržajem fosfora i dovoljnim količinama azota:

Namenjeno је ishrani različitih biljnih vrsta (pre svega žitarica) na zemljištima koja su siromašna lakopristupačnim fosforom i dobro obezbeđena kalijumom.

Vreme primene:

U jesen pred osnovnu obradu zemljišta. Predsetveno (u proleće) ukoliko hranivo nije primenjeno pre osnovne obrade.

Količina primene:

100-300 kg/ha u zavisnosti od opšte plodnosti zemljišta (posebno od nivoa fosfora), za potpunu ishranu fosforom i delimičnu ishranu azotom, adekvatnu za optimalno nicanje i razvoj biljaka do prihranjivanja.