Tehnologija proizvodnje

Tehnologija kompaktiranja koju Fertil primenjuje u svojoj fabrici prati savremene trendove u proizvodnji đubriva. U pitanju je potpuno suv postupak, tokom koga ne dolazi do ispuštanja otpadnih voda, niti emisije štetnih gasova u atmosferu, čime se obezbeđuje poštovanje najviših ekoloških standarda. U proizvodnji se od mineralnih komponenti dobija nova granula homogenog sastava, a sam proces sastoji se od sledećih faza:

  • Odabir, priprema i doziranje sirovina
  • Mešanje sirovina
  • Kompaktiranje (aglomeracija pod pritiskom)
  • Drobljenje dobijenih pogača
  • Klasiranje odgovarajućih frakcija proizvoda
  • Hlađenje proizvoda
  • Finalna obrada proizvoda
  • Pakovanje i otprema proizvoda

 

Proces proizvodnje počinje odabirom sirovina za određenu formulaciju i određivanjem kompatibilnosti sirovina. Nakon doziranja, sirovine se mešaju, pri čemu se dobija homogena smeša koja se transportuje na kompaktor – presu sa valjcima. Iz kompaktora izlazi proizvod u obliku pogača debljine do 2 cm, koji se drobi u drobilici i klasira na dvostepenom situ, u cilju dobijanja željene frakcije (1-5 mm). Posle dvostepenog sita, granule manje od 1 mm se vraćaju na ponovno kompaktiranje, dok one veće od 5 mm idu na ponovno drobljenje. Finalni proizvod (frakcija 1-5 mm) se ponovo prosejava, sada na jednostepenom situ, tretira sredstvom protiv stvrdnjavanja, zatim se podvrgava procesu hlađenja na ambijentalnu temperaturu, a nakon toga se skladišti. Posle odležavanja, đubrivo se na automatizovanoj liniji pakuje u ambalažu, shodno zahtevima tržišta.

 

Prednosti tehnologije kompaktiranja:

U procesu proizvodnje koriste se suve sirovine, tako da gotov proizvod ne treba sušiti, što za posledicu ima manji utrošak energije

Sirovine mogu da budu i u praškastom stanju, a ne isključivo granulisane

Nema emisije štetnih gasova niti ispuštanja otpadnih voda

Proces ne zahteva upotrebu energenata poput gasa ili pare, čime se dodatno čuva životna sredina

Mogućnost proizvodnje manjih količina veštačkog đubriva (do 200 tona), kao i proizvodnje različitih formulacija, što omogućava ispunjavanje svih agronomskih zahteva

Fleksibilan i brz prelaz sa proizvodnje jedne formulacije na drugu formulaciju

Veliki izbor različitih NPK, NP, PK i NK formulacija