Victoria Phosphate d.o.o.

Osnovna delatnost kompanije Victoria Phosphate je razvoj projekta gradnje rudnika na ležištu Lisina, u blizini Bosilegrada. Na tom mestu će se obavljati eksploatacija fosfatne rude, kao i proizvodnja i plasman fosfatnog koncentrata – primarne sirovine za proizvodnju fosforne kiseline i mineralnih đubriva, koja imaju direktnu primenu u okviru tehnološkog lanca Victoria Group. Uzimajući u obzir činjenicu da se najbliža nalazišta fosfatne rude nalaze na severu Finske i u severnoafričkom pojasu, Lisina je, kao jedino značajnije ležište u kontinentalnoj Evropi, od izuzetnog strateškog značaja ne samo za sistem Victoria Group, već  i za celu Srbiju.

Od osnivanja kompanije do danas, završena je obimna studija izvodljivosti projekta, overene su rudne rezerve od 72 miliona tona fosfata, sa prosečnim sadržajem 9% P2O5, i u toku su postupci obezbeđivanja eksploatacionog prava. Konsultantska kuća SRK Consulting iz Velike Britanije potvrdila je usklađenost procene resursa sa međunarodnim JORC standardom, što predstavlja značajan korak u razvoju celokupnog projekta.

Nakon faza pripreme, projektovanja i izgradnje, plan je da godišnji obim eksploatacije ovog industrijskog kompleksa bude 1,5 miliona tona fosfatne rude, odnosno 380.000 tona fosfatnog koncentrata kao finalnog proizvoda.